บริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ

ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

จัดหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จัดหาผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาเทคนิคต่างๆในการวิจัย พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านการเงินและบัญชี การตลาดฯ ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

อำนวยความสะดวกการใช้เครื่องมือ สถานที่

อุปกรณ์การผลิต วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ เราจะเป็นผู้ประสานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ