บริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ​

ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

จัดหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จัดหาผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาเทคนิคต่างๆในการวิจัย พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านการเงินและบัญชี การตลาดฯ ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือ สถานที่

อุปกรณ์การผลิต วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ เราจะเป็นผู้ประสานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

UBI BUU

   
สร้างนิสิตและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพและสนใจเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเกิดการร่วมทุน โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคลและสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสนับสนุนให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) หรือบริษัทธุรกิจเต็มรูป (Spin-off Companies) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจที่ได้จัดตั้งไปแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของชมรมนิสิต ผู้ประกอบการ (Student Entrepreneur Club) ให้มีความเข้มแข็ง 

 

วีดิโอที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่รับบริการบ่มเพาะ

 
 
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา​169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20131
Research and  Innovation Administration Division  Burapha University 169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensuk, Mueang Chonburi, 20131 THAILAND